Có 2 kết quả:

三万 tam vạn三萬 tam vạn

1/2

tam vạn

giản thể

Từ điển phổ thông

ba vạn, 30000