Có 1 kết quả:

喪服 tang phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quần áo mặc trong việc ma chay và thời gian tưởng nhớ người chết.