Có 1 kết quả:

桑中 tang trung

1/1

Từ điển trích dẫn

1. § Kinh Thi về “Trịnh Phong” 鄘風 có bài thơ “Tang trung” 桑中 chê kẻ dâm bôn. Vì thế kẻ dâm bôn gọi là “tang trung chi ước” 桑中之約, hay “tang bộc” 桑濮, ta dịch là "trên bộc trong dâu", đều là chê thói dâm đãng cả.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trong ruộng dâu, chỉ việc hẹn hò giữa trai gái.

Một số bài thơ có sử dụng