Có 1 kết quả:

糟糠 tao khang

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thức ăn thô xấu, kham khổ.
2. Chỉ người vợ từ thuở hàn vi. § “Tống Hoằng” 宋弘 có câu: “Tao khang chi thê bất khả hạ đường” 糟糠之妻不可下堂 Người vợ từng ăn cám ăn tấm với mình (cùng chịu cảnh nghèo hèn) không thể bỏ được.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bã rượu và gạo tấm, đồ ăn của người nghèo. Chỉ người vợ lấy mình từ thuở nghèo nàn. Đoạn trường tân thanh : » Mặn tình cát luỹ nhạt tình tao khang «.

Một số bài thơ có sử dụng