Có 1 kết quả:

騷人墨客 tao nhân mặc khách

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Người phong nhã khách văn chương. § Xem “tao nhân” 騷人.