Có 1 kết quả:

成見 thành kiến

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái ý nghĩ có sẵn về một sự việc gì.