Có 2 kết quả:

成語 thành ngữ成语 thành ngữ

1/2

thành ngữ

phồn thể

Từ điển phổ thông

thành ngữ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Câu nói có sẵn, đã trở nên như vậy rồi, không thể sửa đổi được.

thành ngữ

giản thể

Từ điển phổ thông

thành ngữ