Có 2 kết quả:

成为 thành vi成為 thành vi

1/2

thành vi

giản thể

Từ điển phổ thông

trở thành

thành vi

phồn thể

Từ điển phổ thông

trở thành