Có 2 kết quả:

錯落 thác lạc错落 thác lạc

1/2

thác lạc

giản thể

Từ điển phổ thông

đan xen, lẫn lộn