Có 4 kết quả:

愖 thâm浸 thâm深 thâm煁 thâm

1/4

thâm [kham, đam]

U+6116, tổng 12 nét, bộ tâm 心 + 9 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thành thật. Lòng dạ đáng tin, không thay đổi. — Một âm là Đam. Xem Đam.

Tự hình 1

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

thâm [tẩm]

U+6D78, tổng 10 nét, bộ thuỷ 水 + 7 nét
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Ngâm, nhúng. ◎Như: “tẩm thủy” 浸水 ngâm nước. ◇Giả Tư Hiệp 賈思勰: “Tẩm dược tửu pháp: Dĩ thử tửu tẩm ngũ gia mộc bì, cập nhất thiết dược, giai hữu ích, thần hiệu” 浸藥酒法: 以此酒浸五茄木皮, 及一切藥, 皆有益, 神效 (Tề dân yếu thuật 齊民要術, Bổn khúc tịnh tửu 笨麴並酒).
2. (Động) Thấm ướt. ◇Dương Quýnh 楊烱: “Câu thủy tẩm bình sa” 溝水浸平沙 (Tống Phong Thành Vương Thiếu Phủ 送豐城王少府) Nước ngòi thấm bãi cát.
3. (Động) Chìm, ngập. ◇Tống sử 宋史: “Chân Tông Cảnh Đức nguyên niên cửu nguyệt, Tống Châu ngôn Biện Hà quyết, tẩm dân điền, hoại lư xá” 真宗景德元年九月, 宋州言汴河決, 浸民田, 壞廬舍 (Hà cừ chí tam 河渠志三).
4. (Động) Tưới, rót. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Phù lâm giang chi hương, cư nhân cấp thủy dĩ tẩm kì viên, giang thủy phất tăng dã” 夫臨江之鄉, 居人汲水以浸其園, 江水弗憎也 (Tinh thần huấn 精神訓).
5. (Động) Tỉ dụ ánh chiếu. ◇Tống Tường 宋庠: “Hướng tịch cựu than đô tẩm nguyệt, Quá hàn tân thụ tiện lưu yên” 向夕舊灘都浸月, 過寒新樹便留煙 (Trùng triển Tây Hồ 重展西湖).
6. (Động) Tỉ dụ ở trong một cảnh giới hoặc trong hoạt động tư tưởng nào đó. ◇Đinh Linh 丁玲: “Mạn mạn đích, tha tựu cánh tẩm tại bất khả cập đích huyễn mộng lí liễu” 慢慢的, 她就更浸在不可及的幻夢裏了 (A Mao cô nương 阿毛姑娘, Đệ nhị chương ngũ).
7. (Động) Tẩy, rửa. ◇Trương Hành 張衡: “Tẩm thạch khuẩn ư trùng nhai, Trạc linh chi dĩ chu kha” 浸石菌於重涯, 濯靈芝以朱柯 (Tây kinh phú 西京賦).
8. (Động) Tích chứa nước để tưới vào sông chằm. § Sau cũng phiếm chỉ hồ, đầm, sông, chằm. ◇Lương Chương Cự 梁章鉅: “Dâm vũ vi tai, Trực Lệ bách dư châu huyện, giai thành cự tẩm” 淫雨為災, 直隸百餘州縣, 皆成巨浸 (Quy điền tỏa kí 歸田瑣記, Thần mộc 神木).
9. (Động) Thấm nhuần. Tỉ dụ ban cho ân huệ. ◇Tư Mã Tương Như 司馬相如: “Thư thịnh đức, phát hào vinh, thụ hậu phúc, dĩ tẩm lê nguyên” 舒盛德, 發號榮, 受厚福, 以浸黎元 (Phong thiện văn 封禪文).
10. (Động) Nhìn kĩ, xét kĩ. ◎Như: “tẩm tưởng” 浸想 khảo sát sâu xa kĩ lưỡng.
11. (Phó) Dần dần. ◇Kim sử 金史: “Quốc thế tẩm thịnh” 國勢浸盛 (Binh chế 兵制) Thế nước dần thịnh.
12. (Danh) Tên gọi chung các chằm lớn.
13. (Liên) Nếu như, giả sử. ◇Vương Phu Chi 王夫之: “Tẩm kì bất nhiên, nhi xả khí ngôn lí, tắc bất đắc dĩ thiên vi lí hĩ” 浸其不然, 而舍氣言理, 則不得以天為理矣 (Độc tứ thư đại toàn thuyết 讀四書大全說, Mạnh Tử 孟子, Tận tâm thượng ngũ 盡心上五).
14. § Xem “tẩm hành” 浸行.
15. Một âm là “thâm”. § Xem “thâm tầm” 浸尋.
16. § Cũng như “xâm” 侵. (Động) Xúc phạm, mạo phạm.
17. § Cũng như “xâm” 侵. (Động) Xâm phạm. ◎Như: “thâm lăng” 浸凌.
18. § Cũng như “xâm” 侵. (Động) Xâm chiếm. ◎Như: “thâm ngư” 浸漁 chiếm đoạt tài vật của người khác.

Tự hình 4

Dị thể 14

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

thâm

U+6DF1, tổng 11 nét, bộ thuỷ 水 + 8 nét
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

1. sâu
2. khuya (đêm)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Bề sâu. ◎Như: “thâm nhược can xích” 深若干尺 sâu ngần ấy thước.
2. (Tính) Sâu. ◎Như: “thâm hải” 深海 biển sâu, “thâm uyên” 深淵 vực sâu.
3. (Tính) Thẳm, cách xa, từ ngoài vào trong hiểm hóc khó đi. ◎Như: “thâm sơn” 深山 núi thẳm, “thâm lâm” 深林 rừng sâu, “thâm cung” 深宮 cung thẳm.
4. (Tính) Sâu kín, súc tích. ◎Như: “thâm trầm” 深沉 ý tứ kín đáo khó lường, “thâm áo” 深奧 nghĩa lí súc tích sâu xa.
5. (Tính) Sâu sắc, sâu đậm. ◎Như: “thâm tình” 深情 tình cảm sâu đậm.
6. (Tính) Thẫm, đậm. ◎Như: “thâm lam sắc” 深藍色 màu lam thẫm, “thâm hồng” 深紅 đỏ thẫm.
7. (Tính) Lâu. ◎Như: “niên thâm nhật cửu” 年深日久 năm tháng lâu dài.
8. (Tính) Muộn, khuya. ◎Như: “thâm dạ” 深夜 đêm khuya, “thâm thu” 深秋 thu muộn.
9. (Tính) Tươi tốt, mậu thịnh. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Quốc phá san hà tại, Thành xuân thảo mộc thâm” 國破山河在, 城春草木深 (Xuân vọng 春望) Nước đã bị tàn phá, núi sông còn đây, Trong thành xuân cây cỏ mọc đầy.
10. (Tính) Nghiêm ngặt, khe khắt. ◎Như: “thâm văn chu nạp” 深文周納 lấy phép luật sâu sắc mà buộc tội người. ◇Chiến quốc sách 戰國策: “Tần chi ngộ tướng quân, khả vị thâm hĩ. Phụ mẫu tông tộc, giai vi lục một” 秦之遇將軍, 可謂深矣. 父母宗族, 皆為戮沒 (Yên sách tam 燕策三) Tần đối với tướng quân, có thể nói là tàn nhẫn. Cha mẹ và họ hàng (tướng quân) đều bị (Tần) giết cả rồi.
11. (Phó) Rất, lắm. ◎Như: “thâm ố” 深惡 ghét lắm, “thâm hiếu” 深好 thích lắm.

Từ điển Thiều Chửu

① Bề sâu, như thâm nhược can xích 深若干尺 sâu ngần ấy thước.
② Cách xa, từ ngoài vào trong hiểm hóc khó đi đều gọi là thâm, như thâm sơn 深山 núi thẳm, thâm lâm 深林 rừng sâu, thâm cung 深宮 cung thẳm, v.v.
③ Sâu kín, như thâm trầm 深沉 ý tứ kín đáo khó lường, thâm áo 深奧 nghĩa lí súc tích sâu xa.
④ Lâu dài, như xuân thâm 春深 ngày xuân còn dài, dạ thâm 夜深 đêm trường. Phàm cái gì có công phu súc tích lâu đều gọi thâm.
⑤ Tiến thủ, như thâm nhập 深入 vào cõi đã thâm, thâm tháo 深造 tới cõi thâm thuý, v.v. Phàm cái gì suy cho đến kì cùng đều gọi là thâm.
⑥ Bắt bẻ nghiêm ngặt, như thâm văn chu nạp 深文周納 lấy cái nghĩa phép luật sâu sắc mà buộc tội người.
⑦ Tệ lắm, thâm ố 深惡 ghét lắm, thâm hiếu 深好 thích lắm, v.v.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Sâu, bề sâu: 深水港 Cảng nước sâu; 這條河很深 Con sông này sâu lắm; 深山 Núi sâu; 了解不深 Hiểu không sâu; 淵深而魚生之 Vực có sâu thì cá mới sinh ra ở đó (Sử kí);
② Mực sâu của nước: 這口井五米深 Giếng này sâu 5 mét;
③ Lâu dài: 年深日久 Tháng rộng ngày dài;
④ (Mức độ) sâu sắc, rất, lắm: 交情很深 Tình cảm sâu sắc; 深惡 Ghét lắm; 深好 T­hích lắm; 夫人深親信我 Phu nhân rất thân tín với tôi (Sử kí: Hoài Âm hầu liệt truyện);
⑤ Thẫm, (màu) đậm: 深紅 Đỏ thẫm; 顏色太深 Màu sắc thẫm quá.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sâu ( trái với nông ) — Sâu xa. Đoạn trường tân thanh : » Lấy tình thâm trả tình thâm « — Kín đáo — Muộn. Trễ. Khuya. Td: Thâm dạ ( đêm khuya ).

Tự hình 6

Dị thể 6

Từ ghép 31

Một số bài thơ có sử dụng

thâm [thầm]

U+7141, tổng 13 nét, bộ hoả 火 + 9 nét
phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái hoả lò.

Tự hình 2