Có 1 kết quả:

深染 thâm nhiễm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhuốm sâu. Ăn sâu.

Một số bài thơ có sử dụng