Có 1 kết quả:

深讎 thâm thù

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối giận ghét sâu xa.