Có 1 kết quả:

深切 thâm thiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sâu xa gắn bó.