Có 2 kết quả:

深沈 thâm trầm深湛 thâm trầm

1/2

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng viết là “thâm trầm” 深沉, 深湛.
2. Hoàn bị chu mật. ◇Băng Tâm 冰心: “Tạo vật giả đích ý chỉ, hà đẳng đích thâm trầm a!” 造物者的意旨, 何等的深沉呵 (Kí tiểu độc giả 寄小讀者, Thập nhị).
3. Trầm tĩnh, sâu sắc. ◇Viên Hoành 袁宏: “Quang lộc đại phu Chu cử, Đãi Trung Đỗ Kiều, thâm trầm chánh trực, đương thế danh thần” 光祿大夫周舉, 待中杜喬, 深沈正直, 當世名臣 (Hậu Hán kỉ 後漢紀, Thuận đế kỉ hạ 順帝紀下).
4. Hình dung cực sâu. ◇Lí Bạch 李白: “Thâm trầm bách trượng đỗng hải để, Na tri bất hữu giao long bàn” 深沈百丈洞海底, 那知不有蛟龍蟠 (Lỗ quận Nghiêu từ tống Đậu Minh Phủ bạc Hoa hoàn Tây kinh 魯郡堯祠送竇明府薄華還西京).
5. Nặng, nặng nề, trầm trọng. ◇Quách Mạt Nhược 郭沫若: “Đãn đẳng công tác nhất hoàn tất, hựu tĩnh liễu hạ lai, khổ muộn khước cánh gia thâm trầm liễu” 但等工作一完畢, 又靜了下來, 苦悶卻更加深沉了 (Hồng ba khúc 洪波曲, Đệ bát chương nhất).
6. Sâu kín, ẩn mật. ◇Hứa Địa San 許地山: “Thâm trầm viện lạc, tĩnh đáo cực địa” 深沉院落, 靜到極地 (Không san linh vũ 空山靈雨, Xử nữ để khủng bố 處女底恐怖).
7. Nhỏ thấp, đê trầm. ◇Hoa Sơn 華山: “Nhất thanh thâm trầm đích thán tức, thanh âm cánh hoãn mạn liễu” 一聲深沉的嘆息, 聲音更緩慢了 (Sơn trung hải lộ 山中海路).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sâu sắc kín đáo.

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển trích dẫn

1. § Xem “thâm trầm” 深沈.