Có 2 kết quả:

时代 thì đại時代 thì đại

1/2

Từ điển phổ thông

thời đại, giai đoạn, khoảng thời gian

Từ điển phổ thông

thời đại, giai đoạn, khoảng thời gian

Một số bài thơ có sử dụng