Có 2 kết quả:

时尚 thì thượng時尚 thì thượng

1/2

Từ điển phổ thông

thời thượng, mốt, thời trang