Có 1 kết quả:

適宜 thích nghi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vừa hợp, đúng với điều nên làm, nên có.

Một số bài thơ có sử dụng