Có 1 kết quả:

聼者 thính giả

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người nghe.