Có 1 kết quả:

村塢 thôn ổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi làng xóm quê mùa. Tụng Tây hồ phú của Nguyễn Huy Lượng: » Miền thôn ổ lắng chim kêu gà gáy… «.

Một số bài thơ có sử dụng