Có 1 kết quả:

讐敵 thù địch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ căm giận và chống lại mình.