Có 2 kết quả:

束縛 thúc phược束缚 thúc phược

1/2

thúc phược

giản thể

Từ điển phổ thông

trói, buộc, thắt lại