Có 1 kết quả:

叔叔 thúc thúc

1/1

thúc thúc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cậu ruột, em của bố