Có 1 kết quả:

束腰 thúc yêu

1/1

thúc yêu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái thắt lưng, đai lưng