Có 1 kết quả:

書蠧 thư đố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con mọt sách, chỉ người đọc sách nhiều mà không nắm được ý nghĩa để ứng dụng ngoài đời.