Có 2 kết quả:

书店 thư điếm書店 thư điếm

1/2

thư điếm

giản thể

Từ điển phổ thông

quầy bán sách, hiệu sách

thư điếm

phồn thể

Từ điển phổ thông

quầy bán sách, hiệu sách

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiệm bán sách.