Có 2 kết quả:

书架 thư giá書架 thư giá

1/2

thư giá

giản thể

Từ điển phổ thông

giá sách, kệ sách

thư giá

phồn thể

Từ điển phổ thông

giá sách, kệ sách

Một số bài thơ có sử dụng