Có 1 kết quả:

書香世家 thư hương thế gia

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dòng dõi có học vấn. § Cũng như “thư hương môn đệ” 書香門第.