Có 2 kết quả:

书法 thư pháp書法 thư pháp

1/2

thư pháp

giản thể

Từ điển phổ thông

thư pháp, nghệ thuật viết chữ

thư pháp

phồn thể

Từ điển phổ thông

thư pháp, nghệ thuật viết chữ

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phép viết chữ.

Một số bài thơ có sử dụng