Có 1 kết quả:

姐姐 thư thư

1/1

thư thư

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chị gái