Có 2 kết quả:

商談 thương đàm商谈 thương đàm

1/2

thương đàm

phồn thể

Từ điển phổ thông

đàm phán thương mại

Một số bài thơ có sử dụng

thương đàm

giản thể

Từ điển phổ thông

đàm phán thương mại