Có 2 kết quả:

商会 thương hội商會 thương hội

1/2

thương hội

giản thể

Từ điển phổ thông

thương hội, tổ chức của thương nhân

thương hội

phồn thể

Từ điển phổ thông

thương hội, tổ chức của thương nhân