Có 1 kết quả:

常人 thường nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giống như những người khác, không có gì đặc biệt, tức người thường. Truyện Hoa Tiên : » Thấy chàng ẩn trạng khác với thường nhân «.

Một số bài thơ có sử dụng