Có 1 kết quả:

上半 thượng bán

1/1

thượng bán

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nửa trên, nửa trước, nửa đầu

Một số bài thơ có sử dụng