Có 1 kết quả:

上半身 thượng bán thân

1/1

thượng bán thân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nửa thân trên, nửa người trên