Có 2 kết quả:

上个 thượng cá上個 thượng cá

1/2

thượng cá

giản thể

Từ điển phổ thông

cái trước, mục trước

thượng cá

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái trước, mục trước