Có 2 kết quả:

上层 thượng tằng上層 thượng tằng

1/2

thượng tằng

giản thể

Từ điển phổ thông

tầng trên, cấp trên