Có 1 kết quả:

上訴 thượng tố

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thưa lên tòa án cấp trên, vì không chấp nhận phán quyết của tòa án cấp dưới.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thưa lên toà trên, trong trường hợp không vừa vì cách xử xét của toà dưới.

Một số bài thơ có sử dụng