Có 2 kết quả:

上升 thượng thăng上昇 thượng thăng

1/2

thượng thăng

giản thể

Từ điển phổ thông

bay lên

Một số bài thơ có sử dụng

thượng thăng

phồn thể

Từ điển phổ thông

bay lên

Một số bài thơ có sử dụng