Có 2 kết quả:

上巿 thượng thị上市 thượng thị

1/2

thượng thị

giản thể

Từ điển phổ thông

ngoài chợ

Từ điển phổ thông

ngoài chợ