Có 1 kết quả:

尚武 thượng võ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ham chuộng sức mạnh — Ta còn hiểu là tinh thần cao cả, trọng sức mạnh mà không dùng sức mạnh vào điều trái quấy thấp hèn.

Một số bài thơ có sử dụng