Có 1 kết quả:

慘悽 thảm thê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đau khổ buồn rầu.

Một số bài thơ có sử dụng