Có 1 kết quả:

討好 thảo hảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nghênh hợp ý người khác để lấy lòng.
2. ☆Tương tự: “ba kết” 巴結, “phùng nghênh” 逢迎, “phụng thừa” 奉承, “phụng nghênh” 奉迎, “xu phụng” 趨奉, “thị hoan” 市歡, “thấu thú” 湊趣.