Có 1 kết quả:

失落 thất lạc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất mát rơi rụng, không tìm lại được.

Một số bài thơ có sử dụng