Có 1 kết quả:

失色 thất sắc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mất vẻ mặt bình thường.

Một số bài thơ có sử dụng