Có 1 kết quả:

神算 thần toán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính toán cực giỏi — Đoán việc cực hay.