Có 1 kết quả:

十道 thập đạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường đi giao nhau như hình chữ Thập. Truyện Nhị độ mai : » Chia khu thập đạo rào vây bốn thành «.

Một số bài thơ có sử dụng