Có 2 kết quả:

勝跡 thắng tích勝迹 thắng tích

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Cổ tích danh tiếng. § Cũng viết là “thắng tích” 勝蹟. ◇Mạnh Hạo Nhiên 孟浩然: “Giang san lưu thắng tích, Ngã bối phục đăng lâm” 江山留勝跡, 我輩復登臨 (Dữ chư tử đăng Hiện san 與諸子登峴山).

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cảnh đẹp do công trình đời xưa để lại.