Có 2 kết quả:

体栽 thể tài體裁 thể tài

1/2

thể tài

giản thể

Từ điển phổ thông

thể tài, lựa ra từng lối

thể tài

phồn thể

Từ điển phổ thông

thể tài, lựa ra từng lối