Có 1 kết quả:

請求 thỉnh cầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kêu xin. Xin xỏ.