Có 1 kết quả:

侍者 thị giả

1/1

thị giả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. người hầu
2. bồi bàn

Một số bài thơ có sử dụng